به گزارش کدال نگر بورس٢۴، بانک کارآفرین از برگزاری مجمع خود به شرح ذیل خبر داد.