سلام بر حسین شهید

مجمع شرکت سیمان دشتستان امروز تشکیل شد.