مجمع شرکت سیمان سپاهان امروز برگزار شد. این مجمع سودی برای تقسیم کردن نداشت.