مجمع شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان امروز تشکیل شد.