به گزارش کدال نگر بورس٢۴، دو شرکت اقدام به انتشار گزارشات عملکرد خود به صورت گزارش شش ماهه نمودند.