به گزارش بورس٢۴، امروز برای بار دیگر شاهد آگهی عرضه بلوکی ١۵.٨٩ درصدی سهام دشت مرغاب توسط گروه توسعه ملی بودیم. بدین ترتیب،این بلوک در تاریخ دوازدهم آذرماه با قیمت پایه هر سهم ٨۴۵ تومان عرضه خواهد شد.