به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت صنعتی بهپاک (بهپاک) در گزارش بودجه بر اساس عملکرد ٩ ماهه سود هر سهم خود را از ۵٠٩ به ۵٠۵ ریال کاهش داد. این شرکت در مدت ٩ ماهه منتهی به شهریور سال جاری با عملکردی مطلوب موفق به تحقق ٣١٣ ریال سود برای هر سهم خود شد که این رقم ۶٢ درصد بودجه را پوشش می دهد. گفتنی است بهپاک در مدت یاد شده نسبت به مدت مشابه سال ٩۵ نیز عملکرد بهتری داشته و شاهد رشد ٨٣ درصدی سود هر سهم در آن هستیم.