کرباسیان: کارگروهی درباره بررسی تمدید وام ها تشکیل شود وزیر اقتصاد در جمع بندی سخنان خود در مجمع عمومی عادی سالیانه بانک صنعت و معدن به تشکیل کارگروهی درباره بررسی تمدید وام ها تاکید کرد، او همچنین تسریع در فروش دارایی های راکد را یکی از نکات حائز اهمیت عنوان کرد و به معاون بانکی خود دستور داد تا هماهنگی لازم با سازمان مالیاتی در جهت تعیین و تکلیف موضوع مالیات صورت پذیرد...

بورس۲۴ : وزیر اقتصاد در جمع بندی سخنان خود در مجمع عمومی عادی سالیانه بانک صنعت و معدن به تشکیل کارگروهی درباره بررسی تمدید وام ها تاکید کرد.

او همچنین تسریع در فروش دارایی های راکد را یکی از نکات حائز اهمیت عنوان کرد و به معاون بانکی خود دستور داد تا هماهنگی لازم با سازمان مالیاتی در جهت تعیین و تکلیف موضوع مالیات صورت پذیرد. 

منبع: کانال اطلاع رسانی وزارت اقتصاد