به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، در میان شرکت های مختلف گروه سرمایه گذاری ها برخی از آن ها عملکردی بهتر نسبت به مدت مشابه سال قبل خود و برخی عملکرد بدتری داشتند. در جدول زیر نگاهی به وضعیت عملکرد آن ها داریم.