به گزارش بورس٢۴، شرکت پارس پامچال نیز از فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار حذف و قابل انتقال به بازار پایه فرابورس شد.