صنایع کاغذسازی کاوه که در پایان سال ٩۵ مبلغ ۴٢۵ ریال زیان برای هر سهم کنار گذاشته بود و سهام آن از اواسط خرداد ماه سال گذشته تا نیمه اسفند ماه این سال از محدوده ٣۶٠٠ ریال به ٢١٠٠ ریال نزول قیمت داشت پس از آنکه بودجه سال مالی ٩۶را با سود ۴۵ ریالی منتشر کرد در عرض دو ماه حدود ١٣٠ درصد رشد قیمت یافت...