همزمان با اربعین حسینی عزاداری سید و سالار شهیدان امام حسین (ع) در شهرهای مختلف کشور برگزار شد...

بورس۲۴ : هم زمان با اربعین حسینی عزاداری سید و سالار شهیدان امام حسین(ع) در شهرهای مختلف کشور برگزار شد.