به گزارش کدال نگر بورس٢۴، چند شرکت دیگر آخرین عملکرد خود را روانه کدال کردند.