سلام بر حسین شهید

به گزارش کدال نگر بورس٢۴، آ س پ برنامه افزایش سرمایه به منظور رساندن سرمایه خود به ١٠٠ میلیارد تومان را به تصویب هیئت مدیره رساند.