به گزارش کدال نگر بورس٢۴، حفاری شمال برنامه افزایش سرمایه ١٠٠ درصدی خود را به تصویب هیئت مدیره رساند.