*} *} *}

به گزارش کدال نگر بورس٢۴، افرانت خبر از مزایده ساختمان نوساز اداری خود داده است.