به گزارش کدال نگر بورس٢۴، نورد و لوله اهواز خبر مهمی برای سهامداران خود به همراه داشت.