به گزارش کدال نگر بورس٢۴،بانک اقتصاد نوین شفاف سازی جامعی در خصوص اخرین وضعیت خود نموده است.