به گزارش کدال نگر بورس٢۴، امروز هم شاهد انتشار گزارشات شفاف سازی توسط برخی شرکت ها و عملکرد ٧ ماهه بعضی دیگر در کدال بودیم.