به گزارش کدال نگر بورس٢۴، بیمه دی با شفاف سازی اخیر در خصوص عملکرد ۶ ماهه و بودجه سال ٩۶ در یک قدمی بازگشایی نماد پس از ماه ها توقف قرار گرفته است.