سلام بر حسین شهید

به گزارش کدال نگر بورس٢۴، چند شرکت دیگر آخرین عملکرد خود را وانه کدال کردند.