به گزارش بورس٢۴، اوراق مرابحه گندم یا نماد گندم ٢ به میزان ٢ هزار میلیارد تومان با پرداخت سود هر ۶ ماه یک بار و نرخ ١٧ درصد پذیره نویسی می شود. گفتنی است، این اوراق فاقد بازارگردان بوده و با تضمین خزانه داری کل کشوربه منظور تامین منابع مالی جهت خرید گندم منتشر می شود.