به گزارش کدال نگر بورس٢۴، سهامداران اعتبار ایران هم به مجمع دعوت شدند.