به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه (وبیمه) در سال مالی منتهی به شهریور ٩۶ برای هر سهم ۴١١ ریال سود محقق نمود. وبیمه در سال ٩۵ رقمی معادل ٣٨ ریال زیان را برای هر سهم شناسایی کرده بود. تبدیل ٩ میلیارد ریال زیان فروش سرمایه گذاری ها در سال ٩۵ به ٣۵٣ ریال سود در سال ٩۶ را می توان علت اصلی رشد سود سال ٩۶ نسبت به ٩۵ برشمرد.