به گزارش کدال نگر بورس٢۴، لبنیات کالبر در خصوص آخرین وضعیت شرکت اقدام به شفاف سازی کرد.