نمودار مربوط به قیمت هر مترمربع بنای مسکونی در تهران طی اولین ماه پاییز امسال در مناطق مختلف شهر تهران نیز مشخص می ­کند در نیمه جنوبی شهر، متوسط قیمت واحدهای مسکونی معامله شده بین ٢.۵ تا ٣.۵ میلیون تومان در هر متر مربع در نوسان بوده است...

بورس۲۴ : جزئیات کامل حجم معاملات خرید مسکن و همچنین میانگین قیمت مسکن در هر یک از مناطق 22 گانه شهر تهران در دو نمودار زیر آورده شده است.

نمودارها نشان می ­دهد در ماه گذشته در هر یک از مناطق تهران، کمتر از یک هزار آپارتمان مسکونی فروش رفت اما منطقه 5 با فاصله زیادی، جلوتر از سایر مناطق قرار داشت.

نمودار مربوط به قیمت هر مترمربع بنای مسکونی در تهران طی اولین ماه پاییز امسال در مناطق مختلف شهر تهران نیز مشخص می ­کند در نیمه جنوبی شهر، متوسط قیمت واحدهای مسکونی معامله شده بین 2.5 تا 3.5 میلیون تومان در هر متر مربع در نوسان بوده است.