سلام بر حسین شهید

مجمع شرکت سرمایه گذاری سپه امروز برای تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه تشکیل شد.