به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شفاف سازی ها و گزارشات عملکرد امروز گزارشات کدال را به خود اختصاص داده بود.