به گزارش کدال نگر بورس٢۴، سهامداران قند لرستان به منظور برگزاری مجمع شرکت دعوت شدند.