به گزارش کدال نگر بورس٢۴،مسکن شمال شرق برنامه افزایش سرمایه ٢٢ درصدی خود را به تصویب هیئت مدیره رساند.