به گزارش کدال نگر بورس٢۴،در گروه لاستیک و پلاستیک شاهد یک تعدیل مثبت و ٢ تعدیل منفی در گزارشات میاندوره ای بودجه بودیم. جدول زیر به طور جامع شرکت های این گروه را بررسی می کند.