به گزارش کدال نگر بورس٢۴، سیمان صوفیان ابعاد مشکلاتش با متاگروپ ارمنستان را شفاف سازی کرد.