محمد عطائی مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس در خصوص این پیشنهاد به بورس ٢۴ گفت: این نامه پیشنهادی است از سوی کانون کارگزاران که باید مورد بررسی قرار گیرد و به نظر من کلیت این پیشنهاد خوب است اما تصمیم گیری در این خصوص جزو وظایف هیئت مدیره سازمان است...

بورس۲۴ : روز گذشته نامه ای در فضای مجازی منتشر شد که حکایت از پیشنهاد کانون کارگزاران مبنی بر درخواست کاهش زمان تسویه ها از 3روز به 1 روز داده شد.

محمد عطائی مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص این پیشنهاد به بورس۲۴ گفت: این نامه پیشنهادی است از سوی کانون کارگزاران که باید مورد بررسی قرار گیرد و به نظر من کلیت این پیشنهاد خوب است اما تصمیم گیری در این خصوص جزو وظایف هیئت مدیره سازمان است.

وی ادامه داد: البته این پیشنهاد باید مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد و از همه جوانب مزایا و معایب آن مورد مطالعه قرار گیرد.

عطائی گفت: این پیشنهاد دارای دو بعد است، بعد خرید و بعد فروش و با توجه به این پیشنهاد خریدار باید ظرف مدت یک روز اقدام به تسویه خرید خود نماید و پس از فروش سهام خود ظرف مدت یک روز وجه معامله را دریافت نماید.

وی ادامه داد: قانون T+3 از مدت ها قبل نوشته شده است و با توجه به شرایط آن دوران بوده است، قاعدتا با توجه به تغییر شرایط و سرعت گرفتن انجام روند معاملات و تغییرات صورت گرفته نوع پرداخت و دریافت وجه معاملات هم منطبق با شرایط فعلی نیازمند اصلاح و تغییر است.

عطایی گفت: همانطور که روند معاملات تسریع پیدا کرده است قاعدتا باید فرآیند های مالی هم با روند اصلاحات و تسریع در امور روبرو باشد، قاعدتا شرایط در فرآیند های مالی هم باید با بهبود روبرو شود.

وی گفت: با توجه به شرایط فعلی عموما سهامداران حقیقی که اعتبار دریافت نمی کنند وجوه خود را در روز معامله پرداخت می کنند پس این پیشنهاد منجر می شود تا حقیقی ها زودتر به پول خود پس از فروش سهام برسند و به نوعی پیشنهادی است برد برد.

عطائی در پایان گفت: از نظر کلی این پیشنهاد ، پیشنهاد خوبی است همانطور که گفته شد باید بررسی های لازم برای نحوه اجرا ، مزایا، معایب و ... روی آن صورت گیرد و پس از بررسی جوانب مختلف این پیشنهاد و بررسی نظرات مختلف موافق و مخالف همچنین نحوه اجرا، امکان اجرا و بررسی های فنی و سایر موارد در نظر گرفته شود و نهایتا پس از بررسی تمام این موارد نتیجه آن در هیئت مدیره سازمان مورد تصمیم گیری قرار می گیرد نهایتا هیئت مدیره در خصوص این پیشنهاد تصمیم نهایی را اتخاذ خواهد کرد.