جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لوله و تجهیزات سدید با حضور اکثریت سهامداران، اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، نماینده سازمان بورس و بازرس قانونی تشکیل شد.