مجمع شرکت سرمایه گذاری جامی صبح امروز در تهران تشکیل شد.