تمام این افزایش ها در بودجه دیده شده است و با توجه به شرایط، برنامه ای برای تعدیل نداریم.