سلام بر حسین شهید

مجمع بانک خاورمیانه امروز در تهران تشکیل شد.