سلام بر حسین شهید

مجمع شرکت ایران خودرو دیزل امروز برگزار شد.