به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ بانک کار آفرین (وکار) در نیمه نخست سال مالی ٩۶ تنها ٧ درصد سود پیش بینی شده یعنی ١٧ ریال سود برای هر سهم محقق نمود. این بانک در مدت مشابه سال ٩۵ سودی معادل ٧١ ریال برای هر سهم شناسایی نموده بود. افت ٣١ درصدی سهم بانک از درآمدهای مشاع را می توان عامل اصلی کاهش سود سال ٩۶ نسبت به ٩۵ دانست.