*} *} *}

از میان گزارش های ۶ ماهه ای که تا کنون منتشر شده برخی از گزارش ها نسبت به سایرین ضعیف تر بودند. ضعف عملکردهای دوره ۶ ماهه به خصوص در گروه خودرویی کاملا ملموس است. در این گروه شرکتهای زامیاد، سایپا، ایران خودرو، ایران خودرو دیزل و سایپا دیزل ضعیفترین گزارش ها را داشتند...

بورس۲۴ : از میان گزارش های 6 ماهه ای که تا کنون منتشر شده برخی از گزارش ها نسبت به سایرین ضعیف تر بودند. ضعف عملکردهای دوره 6 ماهه به خصوص در گروه خودرویی کاملا ملموس است. در این گروه شرکتهای زامیاد، سایپا، ایران خودرو، ایران خودرو دیزل و سایپا دیزل ضعیفترین گزارش ها را داشتند.

گروه خودرو

زامیاد

زامیاد که در بودجه اولیه سال مالی 96 مبلغ 7 ریال سود برای هر سهم در نظر گرفته بود با وجود اینکه در پایان دوره 6 ماهه 65 ریال زیان برای هر سهم شناسایی کرد اما تا کنون تغییری در بودجه اعلامی خود اعمال نکرده است. این شرکت در دوره سه ماهه اول 5 هزار و 619 دستگاه محصول تولید کرد که در دوره سه ماهه دوم این مقدار به 7 هزار و 146 دستگاه افزایش یافت. فروش مقداری تابستان نیز نسبت به بهار افزایس یافت و از 5 هزار و 510 واحد به 8 هزار و 892 واحد رسید. افزون بر این فروش ریالی محصولات خزامیا نیز در دوره سه ماهه دوم مطلوبتر از سه ماهه اول بود. به طوریکه ارزش فروش محصولات این شرکت در تابستان به 2 هزار و 831 میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه اول 58 درصد رشد یافت. با وجود اینکه روند تولید و فروش شرت در دوره سه ماهه دوم نسبت به اول تقویت شد اما افزایش فشار هزینه ها در تابستان موجب شناسایی بیش از 220 میلیارد ریال زیان خالص و تحقق 40 ریال زیان به ازا هر سهم در این دوره شد. حال آنکه زیان بهاره خزامیا برابر با 25 ریال بود.

سایپا

شرکت سایپا که گزارشی از عملکرد سه ماهه ابتدایی امسال منتشر نکرده در پایان دوره 6 ماهه 23 ریال زیان برای هر سهم شناسایی کرده است. حال آنکه در همین دوره بودجه کل امسال را تعدیل کرده و پیش بینی سود هر سهم کل سال را از 141 ریال به 113 ریال کاهش داده است. این شرکت در حالی در نیمه نخست امسال زیان ده شده که در دوره مشابه سال قبل 13 ریال سود برای هر سهم محقق کرده بود. در دوره 6 ماهه اول امسال بهای تمام شده 47 درصد بیشتر از مدت زمان مشابه سال قبل بوده این در حالی است که فروش ریالی این دوره 31 درصد بیشتر از دوره 6 ماهه اول سال مالی 95 بود. رشد 47 درصدی بهای تمام شده در مقابل افزایش 31 درصدی فروش از یک سو و رشد 40 درصدی هزینه های مالی نسبت به 6 ماهه اول سال قبل از سوی دیگر موجب شد تا برآیند تلاشهای خساپا در فصول بهار و تابستان امسال به زیان منتهی شده و تحقق سود 113 ریالی بودجه را دور از دسترس نمایش دهد.

خودرو

ایران خودرو از ابتدای امسال تا پایان دوره 6 ماهه دو بار بودجه خود را تعدیل کرده به طوریکه در مرحله اول سود 104 ریالی را به 109 ریال و در مرحله دوم به 111 ریال افزایش داده اما این شرکت در پایان دوره 6 ماهه تنها 43 ریال سود برای هر سهم شناسایی کرده و تنها 39 درصد از بودجه را محقق کرده است.

وضعیت تولید و فروش خودرو در دوره سه ماهه دوم نسبت به سه ماهه اول بهبود یافته و در این دوره شرکت 29 ریال سود شناسایی کرده است. این در حالی است که سود واقعی هر سهم بهاره خودرو برابر با 14 ریال بود.

خاور

شاید بتوان گفت در گروه خودرو خاور یکی از ضعیف ترین گزارش های عملکرد دوره 6 ماهه را به نمایش گذاشت. این شرکت که در نخستین بودجه اعلامی سال جاری 607 ریال زیان برای هر سهم در نظر گرفته بود این مبلغ را در گزارش سه ماهه به 810 ریال و در گزارش 6 ماهه به 1،273 ریال افزایش داد که با توجه به زیان 917 ریالی دوره 6 ماهه ممکن است این مبلغ تا پایان سال جاری افزایش یابد.

در واقع وضعیت تولید و فروش خاور در تابستان امسال نسبت به بهار بهبود یافته اما هزینه های شرکت در این دوره به حدی افزایش یافته که سود خالص پایان دوره 6 ماهه به 775 میلیون ریال رسیده است. خاور در بهار 371 ریال و در تابستان 546 ریال زیان برای هر سهم متحمل شده است.

خکاوه

در همین گروه سایپا دیزل هم ضعیف عمل کرد. به طوریکه در پایان دوره 6 ماهه 304 ریال زیان برای هر سهم شناسایی کرد. حال آنکه در همین دوره پیش بینی زیان 108 ریالی کل سال را به زیان 165 ریالی افزایش داده است. بدین ترتیب زیان دوره 6 ماهه از بودجه نیز فراتر رفته است.

گروه دارو

دلقما و دجابر

اما یکی دیگر از گروه هایی که گزارش های 6 ماهه چندان مناسبی نداشت گروه دارو بود. در این گروه دلقما و دجابر نسبت به بقیه گزارش های ضعیفتری داشتند. دلقما که در نیمه ابتدایی امسال پیش بینی سود 606 ریالی خود را به 384 ریال کاهش داده در پایان دوره 6 ماهه با شناسایی 198 ریال توانست 52 درصد از این مبلغ را پوشش دهد.

دجابر اما در مدت 6 ماهه اول امسال تنها 732 ریال سود شناسایی کرد و 31 درصد از بودجه کل سال را پوشش داد. این در حالی است که بودجه سال 96 این شرکت از ابتدای سال تا کنون بدون تغییر باقی مانده و شرکت همچنان معتقد است که تا پایان سال جاری 2،361 ریال سود به ازا هر سهم محقق خواهد کرد.

گروه سیمان

ستران و سخوز

گروه سیمان نیز در این دوره گزارش های نسبتا نامناسبی داشت. در این گروه و از میان شرکتهایی که سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه است ستران و سخوز ضعیف تر از سایرین عمل کردند. به طوریکه ستران در پایان دوره 6 ماهه با تحقق 19 ریال سود برای هر سهم تنها 20 درصد از بودجه کل امسال را پوشانده و سخوز نیز در همین مدت 122 ریال سود شناسایی کرده و 19 درصد از بودجه امسال را محقق کرده است.

فولاژ از گروه خود جاماند

اما یکی از شرکتهایی که در دوره 6 ماهه اول سال 96 عملکرد خوبی نداشت و از سایر هم گروه های خود جاماند فولاد آلیاژی ایران است. این شرکت که در بودجه 3 ماهه پیش بینی سود هر سهم کل امسال را از 87 ریال به 140 ریال افزایش داد و تعدیل مثبت 61 درصدی را به سهامداران خود هدیه کرد در پایان دوره 6 ماهه تنها 44 ریال سود شناسایی و 31 درصد از بودجه را محقق کرد. شرایط عملیاتی فولاژ در سه ماهه دوم امسال ضعیفتر از سه ماهه اول بود به طوریکه مقدار تولید 6 درصد و مقدار فروش 15 درصد کاهش را نسبت به فصل بهار متحمل شد. به دلیل بهبود نسبی نرخ فروش محصولات با اینکه فروش تناژی شرکت در تابستان کمتر از بهار بود اما فروش ریالی شرکت در این دوره 2 درصد بیشتر از سه ماهه نخست بود. با این وجود سود بهاره فولاژ 26 ریال و سود تابستان آن 18 ریال بود.

نماد نوع گزارش مقدار تولید مقدار فروش مبلغ فروش
(میلیون ریال)
سود ناخالص سود عملیاتی هزینه های مالی سود خالص EPS
خزامیا بودجه اولیه 42,920 42,920 15,641,188 2,474,864 609,544 670,000 40,015 7
بودجه 3ماهه 42,919 42,920 15,641,188 2,474,864 609,544 670,000 40,015 7
بودجه 6ماهه 42,919 42,920 15,641,188 2,474,864 609,544 670,000 40,015 7
3ماهه اول 5,619 5,510 1,786,649 346,017 48,470 193,449 -138,979 -25
3ماهه دوم 7,146 8,892 2,831,073 302,724 -281,920 206,045 -220,334 -40
6ماهه 12,765 14,402 4,617,722 648,741 -233,450 399,494 -359,313 -65
خساپا بودجه اولیه 434,000 434,000 119,622,078 22,937,875 13,422,598 12,577,116 5,537,413 141
بودجه 3ماهه این گزارش توسط شرکت ارایه نشده است.
بودجه 6ماهه 434,000 434,000 116,183,693 20,232,097 9,042,403 12,599,695 4,444,408 113
3ماهه اول این گزارش توسط شرکت ارایه نشده است.
3ماهه دوم * * * * * * * *
6ماهه 203,202 195,730 47,719,610 5,293,134 2,155,192 6,345,579 -910,284 -23
خودرو بودجه اولیه 535,001 535,001 233,857,684 25,686,006 14,997,810 16,193,220 159,445 104
بودجه 3ماهه 545,001 545,001 235,669,028 21,033,402 12,524,072 14,638,075 1,669,946 109
بودجه 6ماهه 575,000 575,000 252,572,539 22,909,872 16,877,361 19,866,376 1,700,467 111
3ماهه اول 144,668 126,172 56,615,634 5,730,697 3,531,042 3,525,059 214,201 14
3ماهه دوم 175,487 178,135 76,689,380 4,522,957 4,721,177 6,780,582 443,613 29
6ماهه 320,155 304,307 133,305,014 10,253,654 8,252,219 10,305,641 657,814 43
خاور بودجه اولیه 26,315 26,315 18,791,640 1,848,507 -732,430 4,029,995 -3,026,945 -607
بودجه 3ماهه 13,576 13,577 15,868,847 1,854,549 -1,064,840 4,709,995 -4,039,355 -810
بودجه 6ماهه 10,623 10,979 9,617,800 682,549 -2,835,291 5,249,995 -6,349,806 -1,273
3ماهه اول 2,177 1,873 767,979 26,795 -683,547 1,169,300 -1,853,405 -371
3ماهه دوم 2,499 2,106 814,520 -26,020 -1,277,847 1,764,469 -2,719,270 -546
6ماهه 4,676 3,979 1,582,499 775 -1,961,394 2,933,769 -4,572,675 -917
خکاوه بودجه اولیه 4,500 4,500 10,552,245 1,806,929 1,134,103 1,529,066 -285,565 -108
بودجه 3ماهه 5,000 5,001 13,022,015 1,890,879 1,156,173 1,829,438 -434,388 -165
بودجه 6ماهه این گزارش توسط شرکت ارایه نشده است.
3ماهه اول 648 340 1,102,485 260,109 54,283 561,136 -447,788 -170
3ماهه دوم 656 500 1,476,380 328,758 37,950 425,584 -354,391 -134
6ماهه 1,304 840 2,578,865 588,867 92,233 986,720 -802,179 -304
دلقما بودجه اولیه 717,006,840 717,006,840 1,365,981 286,856 231,368 83,980 136,363 606
بودجه 3ماهه 756,248,625 756,248,625 1,448,990 313,296 265,426 75,694 172,723 384
بودجه 6ماهه 756,248,625 756,248,625 1,448,990 313,296 265,426 75,694 172,723 384
3ماهه اول 154,668,558 138,620,817 237,095 57,782 45,814 20,067 20,364 45
3ماهه دوم 143,716,644 142,942,142 257,158 106,932 94,506 35,170 68,937 153
6ماهه 298,385,202 281,562,959 494,253 164,714 140,320 55,237 89,301 198
دجابر بودجه اولیه 340,530,000 340,530,000 2,653,345 1,085,586 1,244,622 246,353 892,560 2,361
بودجه 3ماهه 340,530,000 340,530,000 2,653,345 1,085,586 982,970 245,353 892,560 2,361
بودجه 6ماهه 340,530,000 340,530,000 2,653,345 1,085,586 982,970 245,353 892,560 2,361
3ماهه اول 59,561,833 66,157,775 577,191 275,693 247,372 41,890 159,528 422
3ماهه دوم 67,697,155 52,031,672 532,938 227,483 198,538 49,246 117,351 310
6ماهه 127,258,988 118,189,447 1,110,129 503,176 445,910 91,136 276,879 732
ستران بودجه اولیه 2,306,478 2,306,478 2,675,214 567,091 580,330 472,023 163,433 93
بودجه 3ماهه 2,306,478 2,306,478 2,675,214 567,091 580,330 472,023 163,433 93
بودجه 6ماهه 2,407,383 2,385,007 2,722,751 670,923 455,256 462,092 163,284 93
3ماهه اول 527,805 522,389 600,902 145,019 117,823 114,223 11,668 7
3ماهه دوم 679,578 662,618 712,293 218,399 132,364 114,995 21,904 12
6ماهه 1,207,383 1,185,007 1,313,195 363,418 250,187 229,218 33,572 19
سخوز بودجه اولیه 2,400,000 2,400,000 2,699,285 895,588 598,273 162,437 423,079 651
بودجه 3ماهه 2,400,000 2,400,000 2,699,285 895,588 598,273 162,437 423,079 651
بودجه 6ماهه 2,400,000 2,400,000 2,699,285 895,588 598,273 162,437 423,079 651
3ماهه اول 855,121 430,759 456,223 113,290 83,936 33,092 39,203 60
3ماهه دوم 870,548 612,859 616,170 156,266 89,653 51,261 39,868 62
6ماهه 1,725,669 1,043,618 1,072,393 269,556 173,589 84,353 79,071 122
فولاژ بودجه اولیه 395,000 390,000 8,012,750 676,223 469,312 385,000 435,810 87
بودجه 3ماهه 447,018 450,000 9,125,900 1,035,879 790,175 418,000 699,940 140
بودجه 6ماهه 447,018 450,000 9,125,900 1,035,879 790,175 418,000 699,940 140
3ماهه اول 113,436 109,288 2,192,951 284,645 230,366 104,591 130,916 26
3ماهه دوم 106,310 92,480 2,238,437 278,890 247,199 106,581 54,076 18
6ماهه 219,746 201,768 4,431,388 563,535 477,565 211,172 184,992 44