همه شرکتهای فعال در بازار سرمایه بجز گروه بانکی و پالایشی گزارش های عملکرد شش ماهه سال مالی جاری را منتشر کرده اند. در میان آنها شرکتهای فولادی، معدنی و پتروشیمی گزارش های جذاب و قابل قبولی داشتند...

بورس۲۴ : همه شرکتهای فعال در بازار سرمایه بجز گروه بانکی و پالایشی گزارش های عملکرد شش ماهه سال مالی جاری را منتشر کرده اند. در میان آنها شرکتهای فولادی، معدنی و پتروشیمی گزارش های جذاب و قابل قبولی داشتند.

گروه فولادی

فولاد مبارکه

در گروه فولادی فولاد مبارکه اصفهان که در مجموع از ابتدای امسال تا پایان دوره 6 ماهه دو بار بودجه خود را تعدیل کرد و پیش بینی سود هر سهم را از 253 ریال به 538 ریال افزایش داد و تعدیل مثبت 113 درصدی را در کارنامه خود به ثبت رساند عملکرد قابل توجهی داشت.

این غول فولادی در دوره سه ماهه ابتدایی امسال یک میلیون و 853 هزار تن محصول تولید کرد و با فروش یک میلیون و 584 هزار تن از محصولاتش بیش از 33 هزار و 266 میلیارد ریال درآمد عملیاتی شناسایی کرد و 121 ریال سود به ازا هر سهم کنار گذاشت.

در دوره سه ماهه دوم تولیدات شرکت به یک میلیون و 232 هزار تن کاهش یافت اما فروش تناژی با حدود 3 درصد رشد نسبت به بهار به یک میلیون و 627 هزار تن رسید. فروش ریالی تابستان برابر با 33 هزار و 661 میلیارد ریال بود که بیش از یک درصد افزایش را نسبت به سه ماهه اول تجربه کرد. سود هر دوره سه ماهه دوم نیز با 46 درصد افزایش نسبت به سود واقعی هر سهم بهار به 177 ریال رسید. بدین ترتیب فولاد مبارکه اصفهان توانست در پایان دوره 6 ماهه اول سال جاری 55 درصد از EPS تعدیل شده را پوشش دهد.

مس شهید باهنر

در همین گروه مس شهید باهنر نیز عملکرد درخشانی داشت. به طوریکه ضمن اعلام تعدیل مثبت 6 درصدی و افزایش پیش بینی سود سالیانه از 802 ریال به 849 ریال توانست در پایان دوره 6 ماهه اول 504 ریال سود برای هر سهم محقق ساخته و 59 درصد از بودجه تعدیل شده را بپوشاند.

فباهنر در بهار امسال 4 هزار و 928 تن محصول تولید کرد که این مقدار در تابستان به 9 هزار و 216 تن افزایش یافت. فروش تناژی سه ماهه دوم نیز با رشد 43 درصدی نسبت به بهار به 7 هزار و 658 تن رسید. این شرکت در دوره سه ماهه ابتدایی سال جاری بالغ بر یک هزا رو 8 میلیارد ریال درآمد عملیاتی کسب کرد که این مبلغ در دوره سه ماهه دوم با 48 درصد رشد به یک هزار و 493 میلیارد ریال افزایش یافت. سود هر سهم فباهنر در بهار امسال 201 ریال بود که در تابستان به 303 ریال به ازا هر سهم رشد کرد.

فرآور

فرآور نیز یکی دیگر از شرکتهای این گروه است که با عملکرد مطلوب خود در نیمه ابتدایی امسال توانست اقبال بازار را به سمت خود بکشاند. تولید سه ماهه ابتدایی سال جاری این شرکت برابر با 2 هزار و 227 تن بود. در همین دوره با فروش یک هزار و 683 تن از محصولاتش بیش از 162 میلیارد ریال درآمد عملیاتی شناسایی کرد و برای هر سهم 303 ریال سود محقق ساخت.

با وجود اینکه تولیدات این شرکت در فصل تابستان نسبت به بهار 1.5 درصد افت داشت اما فروش تناژی آن به 2 هزا رو 401 تن افزایش یافت که ارزش این معاملات بیش از 264 میلیارد ریال بود. سود واقعی هر سهم سه ماهه دوم فراورد به 688 ریال رسید که در مقایسه با سود بهار رشد 127 درصدی را نشان داد.

این شرکت نیز از ابتدای سال جاری تا پایان دوره 6 ماهه دو بار بودجه خود را تعدیل کرد و پیش بینی سود هر سهم را در مرحله اول از 880 ریال به 934 ریال و در مرحله دوم به 1،343 ریال افزایش داد. نکته قابل توجه آنکه این شرکت که در پایان نیمه نخست سال جاری 991 ریال سود شناسایی کرد و 74 درصد از بودجه تعدیل شده را پوشش داد.

گروه معدنی

گل گهر

در گروه معدنی گل گهر خوش درخشید. این شرکت در ابتدای سال 319 ریال سود برای هر سهم در نظر گرفته بود که در گزارش دوره سه ماهه این مبلغ را به 396 ریال افزایش داد و به همراه گزارش 6 ماهه یکبار دیگر پیش بینی سود هر سهم را افزایش داد و برای هر سهم 444 ریال سود در نظر گرفت که در پایان این دوره 240 ریال معادل 54 درصد از آن را شناسایی کرد.

مقدار تولید سه ماهه اول برابر با 5 میلیون و 684 هزار و 837 تن بود که در سه ماهه دوم به 6 میلیون و 57 هزار و 362 تن افزایش یافت. فروش تناژی تابستان کگل به 3 میلیون و 841 هزار و 673 تن رسید که نسبت به بهار 4 درصد رشد یافت. ارزش فروش محصولات طی سه ماهه ابتدایی سال جاری بالغ بر 11 هزار و 103 میلیارد ریال بود که در دوره سه ماهه دوم نیز تقریبا در همین محدوده و برابر با 11 هزار و 22 میلیارد ریال بود.

معادن منگنز ایران

در این گروه کمنگنز که در دوره سه ماهه اول امسال 13 ریال زیان برای هر سهم متحمل شده بود توانست در دوره سه ماهه دوم علاوه بر جبران این زیان با شناسایی 55 ریال سود به ازا هر سهم سود واقعی دوره 6 ماهه اول امسال را به 42 ریال برساند. در همین گزارش پیش بینی سود هر سهم کل سال که قبلا از 24 ریال به 34 ریال افزایش یافته بود به 78 ریال رسید و بدین ترتیب توانست 54 درصد از سود تعدیل شده را طی نیمه ابتدایی امسال محقق سازد.

این شرکت در بهار امسال 16 هزار و 200 تن محصول تولید کرد و 16 هزار و 3 تن از این مقدار را به ارزش بیش از 45 میلیارد ریال فروخت. تولید تابستان به 18 هزا رو 661 تن رسید و فروش تناژی نیز با افزایش حدود 69 درصدی نسبت به بهار به 27 هزار و 146 تن رسید. د راین دوره ارزش فروش محصولات نیز با 91 درصد رشد نسبت به سه ماهه اول از مرز 86 میلیارد ریال عبور کرد.

باما

در گروه معدنی کاما هم عملکرد 6 ماهه قابل توجهی داشت. تولید این شرکت در بهار برابر با 37 هزار و 862 تن و در تابستان معادل 36 هزار و 86 تن بود. این شرکت که در تابستان امسال فروش تناژی کمتری را نسبت به بهار تجربه کرد به دلیل رشد قیمت فروش محصولات توانست به سود بیشتری دست یابد.

فروش تناژی تابستان امسال معادل 287 هزار و 49 تن بود که نسبت به بهار 32 درصد افت کرد اما فروش ریالی سه ماهه دوم بیش از 164 میلیارد ریال بود که در مقایسه با ارزش فروش محصولات بهاری 2.5 درصد رشد یافت. نکته قابل توجه دیگر برای کاما افزایش مناسب حاشیه سود در فصل تابستان بود. حاشیه سود این شرکت در بهار 38 درصد بود که در تابستان به 57 درصد رسید. در نتیجه باما که در بهار امسال 295 ریال سود برای هر سهم شناسایی کرده بود توانست در فصل تابستان 330 ریال سود شناسایی کند. در همین گزارش پیش بینی سود هر سهم کل امسال از 843 ریال به 1،314 ریال افزایش یافت و شرکت توانست در نیمه نخست تقریبا نیمی از این مبلغ را تحقق دهد.

گروه شیمیایی

پتروشیمی خارک

یکی دیگر از گروه هایی که امسال گزارش های 6 ماهه خوبی داشت گروه شیمیایی بود. در این گروه پتروشیمی خارک ضمن اعلام تعدیل مثبت 14 درصدی و افزایش EPS کل امسال از 2،301 ریال به 2،629 ریال در پایان دوره 6 ماهه با شناسایی 1،598 ریال به ازا هر سهم 61 درصد از سود تعدیل شده را پوشاند.

این شرکت که در دوره سه ماهه دوم امسال تولید و فروش ضعیفتری را نسبت به سه ماهه اول تجربه کرد تواسنت به کمک شناسایی بخش عمده ای از درآمدهای سرمایه گذاری براوردی کل امسال سود بیشتری را کسب نماید.

سود واقعی هر سهم شخارک در بهار امسال 743 ریال بود که در تابستان به 855 ریال رسید. در پایان دوره 6 ماهه شرکت پیش بینی سود هر سهم کل امسال را از 2،301 ریال به 2،629 ریال افزایش داد و با تحقق 1،598 ریال سود به ازا هر سهم 61 درصد از این مبلغ را پوشش دهد.

پتروشیمی خراسان

در همین گروه پتروشیمی خراسان نیز گزارش مطلوبی داشت. این شرکت در بهار امسال 237 هزار و 980 تن محصول تولید کرد و 140 هزار و 926 تن از محصولاتش را به ارزش بیش از یک هزار و 186 میلیارد ریال فروخت. در دوره سه ماهه دوم تولیدات شرکت به 275 هزار و 773 تن رسید و با وجود کاهش نسبی فروش تنازی در قیاس با بهار و فروش 131 هزار و 51 تن به ارزشی بیش از یک هزار و 244 میلیارد ریال دست یافت که این مبلغ نسبت به ارزش فروش محصولات در فصل بهار 5 درصد افزایش داشت.

سود واقعی سه ماهه اول امسال خراسان برابر با 284 ریال بود که در تابستان به 322 ریال رسید و شرکت توانست در پایان نیمه نخست امسال با تحقق 606 ریال سود برای هر سهم 51 درصد از بودجه تعدیل شده را محقق سازد. در این گزارش پیش بینی سود کل سال جاری از 1،130 ریال به 1،190 ریال افزایش یافته است.

دوده صنعتی پارس و کربن ایران

اما شدوص و شکربن امسال با عملکرد بسیار مناسب خود بازار را غافلگیر کردند. به طوریکه شدوص EPS‌ کل امسال را از 437 ریال به 516 ریال افزایش داد و در پایان نیمه ابتدایی سال جاری با شناسایی 306 ریال 59 درصد از آن را محقق ساخت و شکربن هم که در گزارش دوره سه ماهه پیش بینی سود 217 ریالی را به 446 ریال افزایش داده بود در این دوره این مبلغ را به 645 ریال ارتقا داد و در پایان دوره 6 ماهه توانست با شناسایی 422 ریال 65 درصد از این سود تعدیل شده را محقق کند.

تولید شدوص در بهار امسال برابر با 5 میلیون و 429 هزار و 620 تن بود که در تابستان به 8 میلیون و 233 هزار و 40 تن افزایش یافت. فروش تنازی محصولات شرکت نیز در تابستان به 7 میلیون و 638 هزار تن رسید که در قیاس با بهار 50 درصد رشد را نشان داد. فروش ریالی شرکت در دوره سه ماهه دوم در حالی از 298 میلیارد ریال بالغ شد که در بهار 204 میلیارد ریال بود. در این دوره حاشیه سود ناخالص شرکت نیز با 2 درصد رشد نسبت به سه ماهه نخست به 15 درصد رسید. شرکت توانست در تابستان سال جاری 199 ریال سود برای هر سهم شناسایی کند. حال آنکه سود واقعی بهار امسال معادل 107 ریال بود.

عملکرد دوره 6 ماهه ابتدایی سال جاری شکربن ب شناسایی 422 ریال سود برای هر سهم و پوشش 65 درصدی بودجه تعدیل شده منتهی شد که 75 ریال از این مبلغ در فصل بهار و 347 ریال آن در تابستان کسب شد.

با وجود اینکه تولید محصولات شکربن در تابستان با 6 درصد افت نسبت به بهار معادل 8 هزا رو 941 تن بود اما در این دوره سه ماهه فروش تناژی محصولات به 10 هزار و 53 تن رسید که در قیاس با سه ماهه اول 37 درصد بیشتر بود. ارزش فروش محصولات این شرکت در بهار بیش از 263 میلیارد ریال بود اما در تابستان با 45 درصد افزایش به مرز 383 میلیارد ریال نزدیک شد. نکته مهم آنکه در این دوره حاشیه سود شرکت برابر با 32 درصد بود. حال آنکه حاشیه سود بهار معادل 15 درصد بود. 

نماد نوع گزارش مقدار تولید
(تن)
مقدار فروش
(تن)
مبلغ فروش
(میلیون ریال)
سود ناخالص سود عملیاتی هزینه های مالی سود خالص EPS
فولاد بودجه اولیه 13,059,000 6,979,000 119,937,201 36,337,369 29,516,806 10,971,428 18,988,921 253
بودجه 3ماهه 6,901,000 6,749,000 122,051,898 42,203,791 34,989,438 10,971,428 22,637,319 302
بودجه 6ماهه 6,746,000 6,957,000 144,349,850 60,233,409 54,205,443 10,292,616 40,340,744 538
3ماهه اول 1,853,000 1,584,000 33,266,691 16,136,295 13,935,587 2,559,305 9,039,003 121
3ماهه دوم 1,232,000 1,627,000 33,661,819 15,169,590 14,919,323 2,890,411 13,323,940 177
6ماهه 3,085,000 3,211,000 66,928,510 31,305,885 28,854,910 5,449,716 22,362,943 298
فباهنر بودجه اولیه 35,091 35,192 6,093,982 849,013 823,921 270,599 721,852 802
بودجه 3ماهه 35,091 35,192 6,093,982 849,013 823,921 270,599 721,852 802
بودجه 6ماهه 32,815 32,815 6,407,693 977,318 943,227 283,599 763,988 849
3ماهه اول 4,928 5,340 1,008,136 89,408 93,708 54,956 180,943 201
3ماهه دوم 9,216 7,658 1,493,363 358,917 339,101 88,794 272,328 303
6ماهه 14,144 12,998 2,501,499 448,325 432,809 143,750 453,271 504
فرآور بودجه اولیه 9,000 9,000 799,200 142,068 111,260 0 105,577 880
بودجه 3ماهه 9,000 9,000 816,149 146,833 108,039 0 112,045 934
بودجه 6ماهه 9,000 9,000 900,493 188,412 152,506 0 161,189 1,343
3ماهه اول 2,227 1,683 162,655 46,135 36,437 0 36,371 303
3ماهه دوم 2,192 2,401 264,872 85,548 77,293 0 82,554 688
6ماهه 4,419 4,084 427,527 131,683 113,730 0 118,925 991
کگل بودجه اولیه 24,000,000 12,500,000 32,611,499 12,031,303 9,904,145 1,424,929 9,566,695 319
بودجه 3ماهه 23,000,000 11,000,000 33,660,955 14,927,016 12,589,364 1,424,929 11,865,888 396
بودجه 6ماهه 23,400,000 13,550,000 40,137,708 17,825,574 15,425,355 1,424,929 13,316,836 444
3ماهه اول 5,684,837 3,693,525 11,103,128 5,019,119 4,421,756 356,232 4,190,061 140
3ماهه دوم 6,057,362 3,841,673 11,022,859 4,742,890 4,380,924 565,809 3,010,496 100
6ماهه 11,742,199 7,535,198 22,125,987 9,762,009 8,802,680 922,041 7,200,557 240
کمنگنز بودجه اولیه 83,000 100,000 238,750 44,990 11,615 21,000 4,815 24
بودجه 3ماهه 83,000 100,000 274,908 45,788 12,413 21,000 6,830 34
بودجه 6ماهه 83,000 100,000 285,440 58,713 23,813 21,000 15,816 78
3ماهه اول 16,200 16,003 45,188 5,823 63 5,300 2,570 -13
3ماهه دوم 18,661 27,146 86,173 21,043 7,903 5,200 5,994 55
6ماهه 34,861 43,149 131,361 26,866 7,966 10,500 8,564 42
کاما بودجه اولیه 186,624 176,624 1,039,915 370,869 283,445 0 368,099 736
بودجه 3ماهه 172,904 167,878 1,186,457 415,180 316,976 432 421,395 843
بودجه 6ماهه 151,233 137,041 1,322,318 574,357 468,838 704 656,852 1,314
3ماهه اول 37,862 43,069 422,544 160,705 125,316 108 147,378 295
3ماهه دوم 36,086 33,379 287,049 164,398 137,735 244 165,366 330
6ماهه 73,948 76,448 709,593 325,103 263,051 352 312,744 625
شخارک بودجه اولیه 1,090,000,000 1,090,000,000 11,961,375 6,352,934 4,354,703 0 4,602,203 2,301
بودجه 3ماهه 1,090,000,000 1,090,000,000 11,961,375 6,352,934 4,354,703 0 4,602,203 2,301
بودجه 6ماهه 1,090,000,000 1,090,000,000 12,524,133 6,669,496 5,043,548 0 5,258,419 2,629
3ماهه اول 304,000 303,000 3,554,380 2,042,800 1,446,853 0 1,486,980 743
3ماهه دوم 290,000 286,000 3,283,645 1,795,282 1,640,715 0 1,708,174 855
6ماهه 594,000 589,000 6,838,025 3,838,082 3,087,568 0 3,195,154 1,598
خراسان بودجه اولیه 863,322 551,600 4,877,781 2,280,791 1,807,910 0 2,023,382 1,130
بودجه 3ماهه این گزارش توسط شرکت ارایه نشده است.
بودجه 6ماهه 863,322 551,600 5,069,754 2,494,944 1,954,260 0 2,129,313 1,190
3ماهه اول 237,980 140,926 1,186,311 612,767 507,590 0 508,385 284
3ماهه دوم 275,773 131,051 1,244,525 663,500 497,765 0 573,623 322
6ماهه 513,753 271,977 2,430,836 1,276,267 1,005,355 0 1,082,008 606
شدوص بودجه اولیه 26,000,000 25,000,000 1,000,000 133,367 87,438 37,000 52,438 437
بودجه 3ماهه 26,000,000 25,000,000 1,000,000 133,367 87,438 37,000 52,438 437
بودجه 6ماهه 26,000,000 25,000,000 1,000,000 142,893 96,964 37,000 61,964 516
3ماهه اول 5,429,620 5,103,030 204,535 26,482 22,383 9,537 12,883 107
3ماهه دوم 8,233,040 7,638,000 298,357 44,141 33,902 10,429 23,844 199
6ماهه 13,662,660 12,741,030 502,892 70,623 56,285 19,966 36,727 306
شکربن بودجه اولیه 30,000 30,000 1,158,540 132,137 71,237 32,000 54,221 217
بودجه 3ماهه 33,000 33,000 1,213,361 191,670 130,770 20,000 111,447 446
بودجه 6ماهه 35,000 35,000 1,301,527 265,912 208,174 20,000 161,225 645
3ماهه اول 9,500 7,343 263,790 40,546 26,949 3,628 18,657 75
3ماهه دوم 8,941 10,053 382,998 121,122 110,547 2,361 86,943 347
6ماهه 18,441 17,396 646,788 161,668 137,496 5,989 105,600 422