سلام بر حسین شهید

مجمع شرکت ملی صنایع مس ایران امروز تشکیل شد.