به گزارش بورس ٢۴، حقوقی ها امروز کمی بر میزان عرضه های خود افزوده و سعی در کنترل روند صعودی برخی سهم ها داشتند. اما گروه توسعه ملی سیاست خوبی را آغاز کرده است خروج از شرکت های کوچک و کم بازده و سوق دادن سرمایه به سمت طرح های ربازده خود سبب می شود تا شرکت هم سود فروش سرمایه گذاری خوبی شناسایی نماید هم از دارایی های کم بازه خارج و پرتفوی خود را چالاک تر نماید. این روزها سایه گستر سرمایه که تازه یک ماه است وارد ترکیب سهامداران بالای یک درصد آتیه داده پرداز شده همچنان خریدار ای سهم بوده و درصد سهامداری خود را به بیش از ٢ درصد افزایش داده است.