مجمع هلدینگ خلیج فارس امروز تشکیل شد و به ازای هر سهم ۴٠ تومان سود نقدی تقسیم کرد.