سال مالی گذشته زیان عملیاتی هم نداشتیم! مجمع عادی به طور سالانه شرکت فرآورده های غذایی قند تربت جام با حضور ۸۸ درصد از سهامداران تشکیل جلسه داد. عباس بهمنی مدیر عامل شرکت قند جام در خصوص عملکرد سال مالی ۹۶ قند جام به مجمع گفت: در سال مالی ۹۶ توانستیم، با تمهیدات انجام شده ۹۸۷ میلیون تومان سود عملیاتی محقق کنیم و در سال مالی گذشته زیان عملیاتی نداشته باشیم...