سلام بر حسین شهید

مجمع شرکت شیشه همدان عصر امروز برگزار شد.