با اضافه نمودن ۴ فروند شناور جدید ظرفیت کانتینری مجموعه ۵۰ درصد اضافه خواهد شد. همچنین به کارگیری شناورهای جدید منجر به کاهش مصرف سوخت می شود، ۳۵تا ۴۰ درصد هزینه های ما بابت سوخت است.