خیز پارس توشه برای شناخت فرصت های سرمایه گذاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری پارس توشه با حضور ۷۴ درصدی سهامداران و مسئولین شرکت پارس توشه امروز برگزار شد. در ابتدای این مجمع هوشنگ دادوش مدیر عامل شرکت پارس توشه گزارش توجیهی افزایش سرمایه را قرائت کرد و گفت: سرمایه فعلی شرکت ۱۰۰۰ میلیارد ریال بوده و در نظر داریم تا افزایش سرمایه ۵۰ درصدی را داشته باشیم، تا مبلغ سرمایه به میزان ۱۵۰۰ میلیارد ریال شود...