به گزارش بورس٢۴،مجمع فولاد آلیاژی یزد به حد نصاب نرسید. جلسه بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد. طبق قانون تجارت دوهفته تا چهل روز زمان برگزاری دوباره مجمع خواهد بود. گفتنی است،حضور سهامداران در این مجمع به یک درصد هم نرسید،همچنین دستور مجمع تصویب صورت های مالی و انتخاب اعضای هیئت مدیره بود. لازم به ذکر است،شرکت برای سال مالی مورد نظر خود به سود ۶١ ریالی در شرکت اصلی دست یافته بود.

به گزارش بورس۲۴ ،مجمع فولاد آلیاژی یزد به حد نصاب نرسید. جلسه بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد. طبق قانون تجارت دوهفته تا چهل روز زمان برگزاری دوباره مجمع خواهد بود.
گفتنی است،حضور سهامداران در این مجمع به یک درصد هم نرسید،همچنین دستور مجمع تصویب صورت های مالی و انتخاب اعضای هیئت مدیره بود.
لازم به ذکر است،شرکت برای سال مالی مورد نظر خود به سود 61 ریالی در شرکت اصلی دست یافته بود.