سلام بر حسین شهید

مجمع شرکت سرمایه گذاری شاهد امروز تشکیل شد.